วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอน วิชา ภาษาจีน เรื่อง สัตว์แสนน่ารักแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน(จ14201)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง สัตว์แสนน่ารัก เวลา 12 ชั่งโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง สวนสัตว์
เวลา 3 ชั่งโมง........................................................................


1.มาตรฐานการเรียนรู้

๑.๓ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูด และ

การเขียน


2. ตัวชี้วัด

๑.๓ ๔/๑ พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

๑.๓ ๔/๒ พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน

๑.๒ ๔/๓ พูดแสดงความคิดเห็นง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว


3.สาระสำคัญ

อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆได้ สามารถตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาง่ายๆ ในเรื่องสัตว์แสนน่ารัก


4.สาระการเรียนรู้

1. คำศัพท์

1)คำศัพท์ที่ต้องจำ 大象(ช้าง) 老虎(เสือ) 猴子(ลิง) 熊貓(หมีแพนด้า) (งู) 鱷魚(จระเข้) 動物(สัตว์) (สวน) 動物園(สวนสัตว์) 表演(แสดง การแสดง) 跑來跑去 (วิ่งไปวิ่งมา วิ่งไปมา) (เส้น ผืน แผ่น) 張開(อ้าออก เปิดออก)

2. คำที่ต้องเขียน

3. โครงสร้างประโยค

大象表演踢足球, (ช้างแสดงเตะฟุตบอล)

老虎跑來跑去, (เสือวิ่งไปวิ่งมา)

小猴子吃香蕉, (ลิงน้อยกินกล้วย)

熊貓拍皮球, (หมีแพนด้าตีบอล)

兩條蛇在跳舞, (งูสองตัวกำลังเต้นรำ)

鱷魚張開大嘴巴, (จระเข้อ้าปากกว้าง)

4. หัวข้อฝึกแยกโทนเสียง ua,uo

5. หัวข้อเพลงน่าฟัง เพลง 快樂的動物 (สัตว์สุขสันต์)

5. 5.จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จากหัวข้อ “คำศัพท์ที่ต้องจำ” นักเรียนอ่านและจำคำศัพท์ได้

2. นักเรียนสามารถเขียนคำศัพท์และใช้คำศัพท์ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถใช้โครงสร้างประโยคในการอธิบายพฤติกรรมพื้นฐานของสัตว์ เช่น วิ่ง กระโดด กิน ตี หรือตบเป็นต้น

4. นักเรียนสามารถอ่านพินอิน ua,uo และสามารถแยกเสียง ua,uo เมื่อผสมกับเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ได้

6. 6. ภาระชิ้นงาน

6.1 ใบงาน

6.2 แบบสังเกต


7. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่1

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นนำ

ครูถามนักเรียนว่า”นักเรียนเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ไหม (คำตอบขึ้นอยู่กับนักเรียน)

ขั้นสอน

1. ครูหยิบบัตรคำ รูปสัตว์ต่างๆขึ้นมาให้นักเรียนดูแล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์นั้นๆ เช่น 大象(ช้าง) 老虎 (เสือ) 猴子(ลิง) 熊貓(หมีแพนด้า) (งู) 鱷魚(จระเข้)

2.ครูหยิบบัตรคำรูปสัตว์ ขึ้นมาแล้วถามนักเรียนเป็นกลุ่มว่าสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าอะไร หลังจากที่นักเรียนบอกได้ว่าสัตว์ชนิดนี้เรียกว่าอะไร ครูเขียนตัวเขียนภาษาจีนบนกระดาน

ขั้นสรุป

1. ครูใช้บัตรคำชูให้นักเรียนออกเสียงตามพร้อมๆกัน ทีละแถว และทีละคน

2. ครูให้นักเรียนใช้บัตรคำ ชู และอ่านให้เพื่อนในห้องฟัง พร้อมทั้งประเมินว่า ถูกหรือผิด แข่งขันกันด้วย

3. ครูสั่งให้นักเรียนเปิดหนังสือ หน้า 73 อ่านตามหนังสือ

4. ครูสั่งให้นักเรียนเปิดหนังสือ ฟังแถบ

5. บันทึกเสียง และอ่านตามแถบบันทึกเสียง

ขั้นนำ

นักเรียนฟังครูแล้วตอบครูเป็นภาษาไทย และ ภาษาจีนตามความสามารถ

ขั้นสอน

1. เมื่อครูสั่งให้นักเรียนออกเสียงตาม สัก 2 ครั้ง ต่อคำ ฝึกทุกคน สัก 4-5 นาที

2. นักเรียนในกลุ่มช่วยกันตอบ นักเรียนคัดคำศัพท์ตามบนกระดานและในแบบฝึกหัด

ขั้นสรุป

1. นักเรียนอ่านบัตรคำพร้อมๆกัน ทีละแถว และทีละคน

2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ฝึกอ่านเป็นกลุ่ม ให้เวลาสัก 5 นาทีในการฝึก จากนั้นครูสั่งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอ่านคำศัพท์แต่ละคำ และให้นักเรียนในห้องบอกว่า ถูก หรือ ผิด

3. นักเรียนใช้บัตรคำ ชู และอ่านให้เพื่อนในห้องฟัง พร้อมทั้งช่วยกันประเมินว่า ถูกหรือผิด แข่งขันกันด้วย

4. นักเรียนเปิดหนังสือ ฟังแถบบันทึกเสียง และอ่านตาม

5. นักเรียนเปิดหนังสือ ฟังแถบบันทึกเสียง และอ่านตามแถบบันทึก

ชั่วโมงที่ 2

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นนำ

1. ทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปในคาบที่แล้ว ครูให้นักเรียนใช้บัตรคำ ชู และอ่านให้เพื่อนในห้องฟัง

2. ครูถามนักเรียนเป็นภาษาไทยว่า “ในสวนสัตว์มีสัตว์อะไรบ้าง

ขั้นสอน

1. ครูสอนคำศัพท์นักเรียนดังนี้ 動物 (สวนสัตว์) (สวน) 動物園(สวนสัตว์)

2. จากนั้นครูถามนักเรียนเป็นภาษาจีนคือ 動物園裡有什麼動物?(ในสวนสัตย์มีสัตว์อะไรบ้าง

3. ครูนำนักเรียนอ่านอ่านบทสนทนา หน้า 74

4. ให้นักเรียนจับคู่ แล้วสนทนา หลังจากที่สนทนาตามบทสนทนาแล้ว ให้นักเรียนแต่งบทสนทนาเป็นคู่

ขั้นสรุป

นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนมา

1. ให้นักเรียนนำเสนอบทสนทนาที่แต่งมา

2. การอ่านออกเสียงบทพูดเข้าจังหวะ

ขั้นนำ

1. นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน ตามบัตรคำที่เพื่อนชูขึ้น

2. นักเรียนตอบเป็นภาษาจีนตามที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว

ขั้นสอน

1.นักเรียนอ่านออกเสียงตาม

2.นักเรียนตอบเป็นภาษาจีน ตามความสามารถของแต่ละคน พร้อมทั้งเขียนใส่ในสมุดของตนเอง

3.นักเรียนอ่านตาม และซักถามคำที่อ่านไม่เป็น

4.นักเรียนนั่งจับคู่แล้วช่วยกันแต่งบทสนทนา

ขั้นสรุป

นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนมา

1. นักเรียนนำเสนอบทสนทนาของตนเอง เป็นคู่

2. การอ่านออกเสียงบทพูดเข้าจังหวะ

3.ทำใบงานและแบบฝึกหัด

ชั่วโมงที่ 3

กิจกรรมครู

กิจกรรมนักเรียน

ขั้นนำ

1. ทบทวนคำศัพท์และบทสนทนาที่เรียนไปในคาบที่แล้ว โดยวิธีการถามตอบ

2. ครูถามนักเรียนเป็นภาษาจีน “ในสวนสัตว์มีสัตว์อะไรบ้าง

3. ครูสุ่มถามนักเรียน “สัตว์ที่ชอบคือสัตว์อะไร”

ขั้นสอน

1. ร้องเพลง 我是一隻…….(ฉันเป็นสัตว์อะไร ) พร้อมทำท่าทางประกอบ

2. ครูอธิบายความหมาย จากนั้นฟังซีดีแล้วร้องพร้อมกัน

3. แบ่งกลุ่มเปลี่ยนชนิดของสัตว์ในเนื้อเพลง

4. ให้นักเรียนวาดรูตามใบงาน ที่ 1”สวนสัตว์”

ขั้นสรุป

นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนมา

1. ให้นักเรียนนำเสนอรูปวาดของตนเอง

2. ถามตอบ

ขั้นนำ

1. นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน ตามบัตรคำที่ชูขึ้น ตอบคำถามตามที่เข้าใจ

2. นักเรียนตอบเป็นภาษาจีนตามที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว

3. นักเรียนตอบคำถามครูเป็นภาษาจีน

ขั้นสอน

1.นักเรียนร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน

2.นักเรียนวาดรูป

3.นักเรียนอ่านตาม และซักถามที่ไม่เข้าใจ

4.นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน

ขั้นสรุป

นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้เรียนมา

1. นำเสนองานของตนเอง

2. ถามตอบ8. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

8.1 สื่อการเรียนรู้

- บัตรคำ เกี่ยวกับคำศัพท์และสัตว์ต่างๆ

- ซีดีเพลง 我是一隻……………

- ภาพประกอบ คำศัพท์และสัตว์ต่างๆ

- ใบงาน

- แบบฝึกหัด

8.2แหล่งเรียนรู้

- ห้องสมุด

-อินเตอร์เน็ตใบงานที่ 1

畫一畫 我的動物園สวนสัตว์ของฉัน

姓名ชื่อ:.........................................學號เลขที่:………….班級ชั้น:…………………


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น